Medicina i Literatura, una parella de fet - Medicine & Literatura, Unofficial Bedfellows

"Un altre encant del gènere és que el metge encarna plenament la figura de l'heroi, en el sentit que la seva causa és noble i essencialment altruista, que tendeix a posar la seva feina per sobre de si mateix, sacrificant-se amb llargues jornades laborals i esforçant-se al màxim, dia i nit, per salvar la vida als pacients. Així, doncs, es converteix en una figura admirable en què el lector pot dipositar la seva confiança."

Extracte de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2016-2017, a càrrec de la Dra. Amàlia Lafuente Flo, Catedràtica de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

"Another attraction of the genre is that the doctor embodies the role of the hero in the sense that their cause is noble and essentially altruistic, they tend to put their work first and make sacrifices, suffering throught long shifts and stretching the limits of their endurance day and night so as to save the lives of their patients.
They thus become an admirable figure in whom the reader can place their trust."

Extract from the Inaugural Lecture in the Opening Ceremony of the Academic year 2016-2017, given by Dr. Amàlia Lafuente Flo, Full Professor of Pharmacology at the School of Medicine and Health Sciences of the University of Barcelona

Medicina i Literatura, una parella de fet

No hay comentarios:

Publicar un comentario